Tieto obchodné a dodacie podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky a sú záväzné aj pre nákupno-predajný proces bez uzavretej samostatnej kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platia ustanovenia Obchodného zákonníka. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený tieto VOP v primeranom rozsahu podľa svojej úvahy zmeniť, pričom táto zmena bude kupujúcemu oznámená zverejnením na internetových stránkach www.lacnastavba.eu. V prípade zmeny VOP má kupujúci právo zmluvy, ktorých sú tieto VOP súčasťou, vypovedať, a to písomnou výpoveďou zaslanou doporučene a na doručenku najneskôr do 15 dní odo dňa, kedy mu bola zmena predávajúcim oznámená. Strany zjednávajú pre výpoveď zmlúv 3-mesačnú výpovednú lehotu, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola predávajúcemu doručená výpoveď kupujúceho. Zmeny VOP budú zverejnené na internetových stránkach www.lacnastavba.eu.

I.  Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu, teda spoločnosť Stavebniny STAMIX, a.s. so sídlom: Obchodná 4954/10, 92101 Piešťany, Slovenská republika. Adresa pre účely komunikácie so zákazníkmi (najmä pre reklamačné záležitosti a pre účely vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy):  Obchodná 4954/10, 92101 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 36246662, DIČ: 2020171802, IČ DPH: SK2020171802 ,bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., číslo účtu: 2948031265/1100, IBAN: SK0711000000002948031265, SWIFT: TATRSKBX, tel.: +421 905792993, e-mail: info@lacnastavba.eu , stavebninystamix@gmail.com.

II. Objednávanie.

Všetky objednávky podľa zverejnenej predtlače sú považované za záväzné ihneď po doručení do spoločnosti Stavebniny STAMIX, a.s. a potvrdení zrealizovanou platbou prostredníctvom dostupných elektronických možností. Ihneď po doručení objednávky spoločnosť Stavebniny STAMIX, a.s. podniká kroky smerujúce k zabezpečeniu objednávky. Objednávky sa realizujú poštou alebo e-mailom. Po obdržaní objednávky spoločnosť Stavebniny STAMIX, a.s. vystaví predfaktúru na celé objednávané množstvo tovaru vrátane paliet a prípadných dopravných nákladov a túto odošle objednávateľovi rovnakou cestou, ako bola objednávka doručená. V prípade úhrady objednaného tovaru elektronickou formou nebude predfaktúra vystavená. Objednávateľ po obdržaní predfaktúry zaplatí celú sumu predfaktúry na účet spoločnosti Stavebniny Stamix, a.s. V prípade odstúpenia od objednávky sa postupuje podľa Obchodného zákonníka.

III.Dodávky tovaru.

Tovar je dodávaný z výrobných závodov prípadne zo skladu spoločnosti Stavebniny STAMIX, a.s. poštou, kuriérskou službou alebo iným prepravcom. Orientačná dodacia lehota je uvedená v tabuľke č.2, ktorá tvorí prílohu týchto podmienok. Dodacia lehota začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom po pripísaní celej sumy za objednávaný tovar na účet spoločnosti Stavebniny STAMIX, a.s. Ak zákazník vyžaduje inú dodaciu lehotu je povinný to vyznačiť v objednávke a táto je záväzná až po písomnom potvrdení zo strany predávajúceho. V prípade odberu vlastnou dopravou je kupujúci povinný vopred dohodnúť termín odberu. Kupujúci je povinný v objednávke uviesť meno a osobné údaje osoby, ktorá zabezpečí vyloženie a prevzatie tovaru a miesto vykládky. Predávajúci oznámi kupujúcemu presný termín dodávky najneskôr 1 hodinu pred uskutočnením dodávky. Kupujúci je povinný tovar prevziať v dohodnutej lehote alebo do 24 hodín od vyzvania k odberu. Kupujúci je povinný zabezpečiť na vlastné náklady bezodkladnú vykládku tovaru z dopravného prostriedku. Pokiaľ tak nevykoná, alebo sa doba vykládky z rôznych dôvodov neúmerne predĺži, môže predávajúci účtovať stojné v rovnakej výške, ako ho účtoval z týchto dôvodov prepravca. Dohodnuté lehoty platia s výnimkou nepredvídaných prekážok, ako sú napríklad nie však výlučne zásah vyššej moci. Pri doprave tovaru pomocou tretej osoby - prepravcu, zabezpečí kupujúci v prípade akejkoľvek vady na tovare komerčný zápis s popisom závady, aby bol tento dostatočným podkladom pre uplatnenie reklamácie voči prepravcovi, resp. výrobcovi.

IV. Miesto plnenia.

V prípade ucelených dodávok zabezpečených prepravnými prostriedkami obstaranými predávajúcim je zjednané ako miesto plnenia sklad alebo stavba kupujúceho uvedená v objednávke. Pri dodávkach priamo na stavbu musí byť kupujúcim zabezpečená vhodná prístupová komunikácia pre ťažké nákladné automobily a tiež technika na vyloženie tovaru (vysokozdvižný vozík o nosnosti min. 1,5 tony, resp. žeriav, ak si zákazník neobjednal automobil s hydraulickou rukou). V opačnom prípade zodpovedá kupujúci za vzniknuté škody a hradí všetky dodatočné náklady.

V. Cena.

Cenníková cena za tovar predstavuje cenu v mieste dodania. Cenníková cena je pre kupujúcich stanovená vrátane 20% DPH s následnou možnosťou odpočtu DPH u oprávnených osôb. Pri tovaroch, ktoré sú dodávané ako ucelené kamiónové dodávky je doprava zdarma, účtované sú len prípadné príplatky k cenám podľa ods.VI. Pri tovaroch, u ktorých si zákazník zvolí dodanie kuriérskou službou, budú pripočítané dopravné náklady na miesto dodania, vyúčtované v rovnakej výške, ako ho účtoval prepravca (viď Cenník prepravy kuriérom). Pri tovaroch, u ktorých si zákazník zvolí dodanie na dobierku, bude pripočítané poštovné podľa platného cenníka Slovenskej pošty, a.s. (viď Cenník Slovenskej pošty). 
Na dobierku posielame tovar len do sumy 99,- € vrátane DPH.

VI. Príplatky k cenám.

Za čakanie na vykládku je príplatok 15,- € za každú ďalšiu začatú hodinu, ktoré sa v rámci dňa sčítajú. Príplatok vo výške 20 € je za každú ďalšiu vykládku alebo vykládku žeriavom (každé jednotlivo a spočítavajú sa).

VII. Platobné podmienky a fakturácia.

Tovar dodávame výhradne až po úhrade s výnimkou osobitných dohôd. Vysporiadanie vykonanej dodávky kupujúcemu riadnym daňovým dokladom vykoná predávajúci najneskôr do 15 dní od obdržania všetkých k tomuto úkonu potrebných podkladov (dodací list potvrdený kupujúcim, vyúčtovanie dopravného prepravcom atď.).

VIII. Palety.

Palety účtujeme ako tovar v cene cca. od 9,- do 24,- €/ks s DPH (podľa platných cenníkov výrobcov). Naspäť prijímame len palety pôvodné, nepoškodené, dovezené na náklady kupujúceho na prevádzku spoločnosti Stavebniny STAMIX, a.s. v Piešťanoch (ak nie je dohodnuté inak), čo je potrebné uviesť pri vracaní paliet verejným prepravcom. Kupujúci môže vrátiť palety do 3 mesiacov od dátumu prevzatia. Vrátenie paliet musí byť dokladované kópiou pôvodnej faktúry alebo dodacím listom. Vrátené palety budú kupujúcemu dobropisované v sume poníženej o amortizáciu palety (cca. 2,40 EUR/pal)

IX. Skladovanie.

Skladovanie tovarov treba zabezpečiť podľa pokynov uvedených v technických listoch jednotlivých výrobkov, resp. na obale výrobkov.

X. Reklamácie.

Pri prevzatí tovaru dostane kupujúci dodací list a potvrdí jeho prijatie na kópiu, ktorá zostane prepravcovi, ktorý ju bezodkladne postúpi predávajúcemu.Poškodenie jednej časti dodávky neoprávňuje kupujúceho na vrátenie celej zásielky.Zistené manká, škody alebo iné nedostatky súvisiace s dodávkou materiálu môže predávajúci uznať len v prípade, ak ich kupujúci uplatní do 24 hodín po prevzatí tovaru s doloženým komerčným záznamom o manku, škode alebo inom nedostatku, spísaného s prepravcom zásielky. Nepatrné odchýlky vo farbe a hmotnosti, podmienené surovinami a technikou spracovania, nemôžu byť predmetom reklamácie.

Tieto obchodné a dodacie podmienky sú platné od 1.4.2023

Tabuľka č.1.
Možnosti prepravy.

 Výrobková skupina

 Možnosť prepravy

Preprava zdarma 

 Batérie

pošta, kuriér

 od 5 kusov
 Sanitárna keramikakuriér od 1200,- €
 Sprchové kúty, vaničky, vane  kuriér od 1200,- €

 Izolácia

 kuriér, kamiónové dodávky 

 od 46 m3

 Tehlobloky 

 kamiónové dodávky 

  ucelený kamión (cca. 20 paliet) 

 Pórobetón  kamiónové dodávky 
 ucelený kamión (cca. 24 paliet)

 Strešné krytiny

 kuriér, kamiónové dodávky-
 Strešné okná a doplnky kuriér od 50,- €
 Podkrovné schody kuriér od 3 kusov
 Kovania pošta, kuriér od 5 kusov

Tabuľka č.2.
Dodacie doby.

Dodacie doby uvedené v tabuľke sú obvyklé, tj. väčšina sortimentu od uvedeného výrobcu je dodávaná v uvedenej dod.dobe. V prípade, že bude dod.doba potvrdená výrobcom dlhšia ako obvyklá, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať.


 Tovar

  Obvyklá dodacia doba

 Strešné krytiny           5-10 dní
 Pórobetón           8-12 dní
 Tehlobloky           8-12 dní
 Strešné okná a podkrovné schody            4-10 dní
 Izolácie           7-21 dní
 Sanita            7-21 dní
 Batérie           3-10 dní
 Kovania           3-10 dní
 Pivničné svetlíky           5-14 dní
 Dvere a zárubne          6-10 týždňov
 Sadrokartón a príslušenstvo

           5-10 dní